Позиция на ПП"Възраждане"-Добрич относно Нов градски център

     Общински съвет Добрич на проведената редовна сесия с дата 30.05.2023 г. по докладна записка „Разплащане на средства от дългосрочен дълг за реализацията на инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“ разреши процедурата да започне. Ние присъствахме на въпросната сесия, както и много други наши съграждани, с желанието да се изслуша аргументираната ни позиция, преди гласуването на въпрос от съществено значение за града, с оглед на това, че въпросният дългосрочен дълг ще се изплаща от всички нас впоследствие и следва да бъде оползотворен разумно, обмислено и законно.

  Предвид гореизложеното, бихме искали да представим нашите опасения, свързани с легитимността на предстоящите ремонтни дейности и заложената в проекта „подмяна“, на дървесна растителност, като за целта се позоваваме на факти, наредби и закони. 

  Така наречената „подмяна“ на дървесна растителност е равностойна на отсичане. Проектирането си има бази, които са определени в Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. От изявленията на проектантите от Проектантско бюро „Албена“, ставана ясно, че обследването на дърветата в района на ремонта, ще се направи евентуално след започването на ремонтните дейности. Съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, обследването трябва да се направи преди да започне каквото и да е проектиране. Ал. 2 от същата наредба гласи, че изходните данни и документи се прилагат към заданието за проектирането, т.е. те се правят преди него. От друга страна, на лице е техническа спецификация изготвена от общината, която е основание за изготвяне на проекта, в която се посочва, че има такава направена експертна оценка от Фондация „Едно дърво“. Тоест ние вече имаме обследване, то е направено и на база това обследване има одобрен проект със заложени 64 броя дървета за подмяна в първия етап от ремонта. Тези противоречия будят известни съмнения относно прозрачността и законосъобразността на целия проект. В Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община град Добрич, чл. 45, ал. 5 гласи, че „(5) Когато за един обект, включително и подобектите към него, се налага премахване на повече от 20 броя здрави дървета, проектът се подлага на ОВОС.“ Тази наредба не е спазена. 

  В момента разрешението за строеж е издадено съгласно чл.142 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Идейният инвестиционен проект може да бъде основание за издаване на разрешение за строеж. Също така може да послужи и за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки /ЗОП/, само и единствено когато на основание чл.142 ал.8 от ЗУТ за обекта има влязъл в сила административен акт. Такъв в момента няма, той не е влязъл в сила. Освен това, уведомлението, което е направено към РИОС не третира подобрения проект, не е представена информацията за броя дървета, които ще бъдат подменени и в случая може да подлежи на наказателна отговорност, защото задължение на възложителя е да поднесе информацията в нейната цялост. Това не е направено. 

   Отново от Наредбата за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, чл.21 гласи, че всяка проектна част от техническия проект трябва да съдържа количествено-стойностни сметки. Такива отново не са налични и не са представени. Това е написано и в техническата спецификация, която е основание за изработване на този проект. Всички проекти  на фаза „технически“ трябва да бъдат представени с приложените количествено-стойностни сметки.

 

   Ние от ПП"Възраждане" - Добрич считаме, че решението на Общински съвет гр. Добрич по докладна записка „Разплащане на средства от дългосрочен дълг за реализацията на инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“, съдържа видни законови несъответствия, тъй като в сегашния му вид се нарушават Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, Закона за устройството на територията, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, техническата спецификация издадена от Община гр. Добрич и Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община град Добрич. 

 

 

          

    Уважаеми Общински Съветници, г-н Кмет с настоящото становище изразяваме нашето категорично несъгласие с намерението за поемането на дългосрочен дълг в размер на 12 000 000 лева. Липсата на мотивировка и конкретика за това каква точно част пешеходната зона на град Добрич и липсата на проектни параметри буди у нас недоумение. Поемането на дългосрочен дълг в настоящата нестабилна финансова обстановка би поставило бъдещият състав на Общински Съвет и бъдещите кметове на град Добрич в изключително тежко положение.

     По наши изчисления, по параметрите, заложени за обществено обсъждане, след изтичането на срока за погасяване на дългосрочният дълг, дължимата сумата ще нарастне до 14,5 милиона лева, като не отчитаме ежегодните повишения на основните лихвени проценти. Липсва и също така ясна мотивировка от страна на кмета на град  Добрич, защо е нужен цялостен ремонт на пешеходната зона на централната градска част, при положение,  че същата беше ремонтирана основно през 2011г. Настояваме за разглеждане и на алтернативни решения като: основен ремонт на компрометираните участъци, полагане на асфалтова настилка или друг вид устойчива на атмосферните влияния настилка, с цел размерът на поетият дълг да бъде няколко пъти по-малък.  

  На 18.04.2022 г. ние от Възраждане Добрич изпратихме сигнали до Областен Управител, Кмет на град Добрич и РЗИ Добрич относно отвратителното състояние на зала Русалка. Поискахме спешно започване на ремонт и превръщането на залата в цивилизовано място за спортуване.

  На 03.05.2022 г. получихме писмо от Община Добрич в което ни се обяснява, че виновен за опасното състояние на залата, няма и са взети спешни мерки, като забележете… залата е просто затворена, след предписание от РЗИ Добрич до отстраняване на проблемите. За капак на всичко е смъмрен и ХК Добруджа, които въпреки отвратителните условия, направиха прекрасно състезание за малки и големи.


От цялата реакция на Общината разбираме, че тя за пореден път прехвърля отговорността си върху единствените хора, които се опитват да създават нещо в Добрич, а именно състезателите и спортните клубове на града.

Ако една Община не може да ремонтира една спортна зала, по-специално нейният таван и тоалетни, за какво изобщо съществува тази администрация? Когато един външен организъм само изсмуква обществен ресурс, той може да бъде определен само, като паразит.

Десетилетия наред Община Добрич ползва публичните активи, без да инвестира в тях, още повече без да строи нищо ново. Училищата, здравните заведения, спортните зали на града са под всякаква критика.
Центърът става все по-видимо отражение на деградивната общинска политика.

  Общински съветник на Възраждане проведе разговор с директор ОП “Спортни имоти” и получи уверение, че още в началото на следващата седмица ще бъде пусната докладна до кмета Йорданов с искане за ремонт на залата. Час по-скоро зала Русалка трябва да бъде безопасна и пусната в експлоатация. Ще поискаме с писмо до кмета на Добрич и Обс Добрич това да се случи до края на месец Юни. Една Община има ресурсите и възможностите да два месеца да ремонтира и освежи спортна зала.
Въпросът е дали има желанието?

Недопустимо е столицата на Добруджа да няма нито една цивилизована спортна зала!

 

Страница 1 от 7

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Костадин Костадинов: Добрич прилича на запустяла градина (Видео)
виж още...
Подписка за референдум в защита на лева започна Възраждане в Добричка област (Видео)
виж още...
ПП Възраждане издига за кмет на Добрич инж. Георги Джендов
виж още...
И едно здраво дърво е недопустимо! (Видео)
виж още...

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Възраждане с декларация срещу онлайн обучението в Добрич
виж още...
Възрожденци сведоха глави пред освободителите на Добрич
виж още...
Възраждане Добрич поиска да отпадне общинска такса за удостоверение за липса на задължения
виж още...
Възраждане пита кой е отговорен за близо 1 млн. лв санкция, свързана с Градски транспорт Добрич
виж още...
Възраждане е против драстичното увеличение в заплащането на общинските съветници
виж още...
Константина Петрова от Възраждане: НЕ на перките в Черно море!
виж още...

Facebook

© 2024 ПП „Възраждане“ - Добрич. Всички права запазени.