В дневния ред на предстоящото заседание № 6 на Общински съвет – град Добрич, насрочено за 26 март 2024 г., под номер шест е включена докладна записка относно „Определяне размера на основното месечно възнаграждение на кмета на Община град Добрич“. В посоченото в нея проекторешение е записано, че основното месечно трудово възнаграждение на кмета на Общината ще бъде увеличено в размер на 6800 лв.

   Групата общински съветници на ПП „Възраждане“ категорично заявява, че не е съгласна с това предложение и няма да го подкрепи. Считаме, че когато даден служител иска увеличение на своето трудово възнаграждение, то преди това той трябва да е показал със своите умения и действия, че го е заслужил. Трагичното състояние, в което се намира нашият град, ясно показва, че градоначалникът на Общината по никакъв начин не е заслужил подобно драстично увеличение на заплатата си. Припомняме, че Йордан Йорданов е кмет вече девета година, като за цялото това изминало време не е допринесъл с действията, поведението и решенията си за подобряване на средата за живот и благосъстоянието на жителите.                  

  Към настоящия момент редица инфраструктурни обекти на територията на Община град Добрич се намират в трагично състояние и дори представляват заплаха за гражданите. Заявяваните по време на предизборните кампании обещания не са изпълнени, а желанията и мненията на жителите на града се игнорират и потъпкват. В дневния ред на обществото продължават да се трупат редица нерешени през годините проблеми, като неуредиците обхващат целия спектър от обществено-икономическия живот на Добрич.

   В началото на месец март градът ни бе потресен от трагичния случай, в който наш съгражданин бе нападнат и убит в градския парк. Водени от справедливия си гняв жителите на града излязоха на протест, в който недвусмислено изразиха мнението си, че обществената и социалната среда в Добрич са силно влошени, неприветливи и опасни, а чувството за страх и несигурност витае сред всеки, който се разхожда по улиците. Беше редно да бъде обявен ден на траур, но нямаше кой да вземе това решение. Вместо след подобна трагедия местната власт да изрази моментална, категорична и ясна позиция, тя се скри зад неадекватно, объркано и обидно за всички нас съобщение седем дни след трагичната загуба. Бездействието и безвластието през изминалите девет години, в които управлява кметът Йордан Йорданов, са причина да живеем в мръсно, безлюдно, разбито и опасно гето!

   Важно е да се отбележи, че драстичното увеличение на месечното трудово възнаграждение на кмета на Община град Добрич ще доведе и до увеличение на заплащането на общинските съветници. От началото на новия мандат местните парламентаристи повишиха заплатите си вече два пъти, като евентуалното повишение на кметското възнаграждение ще доведе и до трето. Така председателят на ОбС, Красимир Николов, би получавал 6 120 лв, а съветниците – 3 366 лв. С тези си действия, както кметът Йордан Йорданов, така и общинските съветници, които ще го подкрепят, за пореден път ще покажат на обществото, че действията и мислите им са насочени единствено и само към подобряване на личното им благосъстояние, но не и към подобряване стандарта на живот на гражданите.

Позиция на ПП"Възраждане"-Добрич относно Нов градски център

     Общински съвет Добрич на проведената редовна сесия с дата 30.05.2023 г. по докладна записка „Разплащане на средства от дългосрочен дълг за реализацията на инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“ разреши процедурата да започне. Ние присъствахме на въпросната сесия, както и много други наши съграждани, с желанието да се изслуша аргументираната ни позиция, преди гласуването на въпрос от съществено значение за града, с оглед на това, че въпросният дългосрочен дълг ще се изплаща от всички нас впоследствие и следва да бъде оползотворен разумно, обмислено и законно.

  Предвид гореизложеното, бихме искали да представим нашите опасения, свързани с легитимността на предстоящите ремонтни дейности и заложената в проекта „подмяна“, на дървесна растителност, като за целта се позоваваме на факти, наредби и закони. 

  Така наречената „подмяна“ на дървесна растителност е равностойна на отсичане. Проектирането си има бази, които са определени в Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. От изявленията на проектантите от Проектантско бюро „Албена“, ставана ясно, че обследването на дърветата в района на ремонта, ще се направи евентуално след започването на ремонтните дейности. Съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, обследването трябва да се направи преди да започне каквото и да е проектиране. Ал. 2 от същата наредба гласи, че изходните данни и документи се прилагат към заданието за проектирането, т.е. те се правят преди него. От друга страна, на лице е техническа спецификация изготвена от общината, която е основание за изготвяне на проекта, в която се посочва, че има такава направена експертна оценка от Фондация „Едно дърво“. Тоест ние вече имаме обследване, то е направено и на база това обследване има одобрен проект със заложени 64 броя дървета за подмяна в първия етап от ремонта. Тези противоречия будят известни съмнения относно прозрачността и законосъобразността на целия проект. В Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община град Добрич, чл. 45, ал. 5 гласи, че „(5) Когато за един обект, включително и подобектите към него, се налага премахване на повече от 20 броя здрави дървета, проектът се подлага на ОВОС.“ Тази наредба не е спазена. 

  В момента разрешението за строеж е издадено съгласно чл.142 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Идейният инвестиционен проект може да бъде основание за издаване на разрешение за строеж. Също така може да послужи и за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки /ЗОП/, само и единствено когато на основание чл.142 ал.8 от ЗУТ за обекта има влязъл в сила административен акт. Такъв в момента няма, той не е влязъл в сила. Освен това, уведомлението, което е направено към РИОС не третира подобрения проект, не е представена информацията за броя дървета, които ще бъдат подменени и в случая може да подлежи на наказателна отговорност, защото задължение на възложителя е да поднесе информацията в нейната цялост. Това не е направено. 

   Отново от Наредбата за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, чл.21 гласи, че всяка проектна част от техническия проект трябва да съдържа количествено-стойностни сметки. Такива отново не са налични и не са представени. Това е написано и в техническата спецификация, която е основание за изработване на този проект. Всички проекти  на фаза „технически“ трябва да бъдат представени с приложените количествено-стойностни сметки.

 

   Ние от ПП"Възраждане" - Добрич считаме, че решението на Общински съвет гр. Добрич по докладна записка „Разплащане на средства от дългосрочен дълг за реализацията на инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“, съдържа видни законови несъответствия, тъй като в сегашния му вид се нарушават Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, Закона за устройството на територията, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, техническата спецификация издадена от Община гр. Добрич и Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община град Добрич. 

 

 

          

    Уважаеми Общински Съветници, г-н Кмет с настоящото становище изразяваме нашето категорично несъгласие с намерението за поемането на дългосрочен дълг в размер на 12 000 000 лева. Липсата на мотивировка и конкретика за това каква точно част пешеходната зона на град Добрич и липсата на проектни параметри буди у нас недоумение. Поемането на дългосрочен дълг в настоящата нестабилна финансова обстановка би поставило бъдещият състав на Общински Съвет и бъдещите кметове на град Добрич в изключително тежко положение.

     По наши изчисления, по параметрите, заложени за обществено обсъждане, след изтичането на срока за погасяване на дългосрочният дълг, дължимата сумата ще нарастне до 14,5 милиона лева, като не отчитаме ежегодните повишения на основните лихвени проценти. Липсва и също така ясна мотивировка от страна на кмета на град  Добрич, защо е нужен цялостен ремонт на пешеходната зона на централната градска част, при положение,  че същата беше ремонтирана основно през 2011г. Настояваме за разглеждане и на алтернативни решения като: основен ремонт на компрометираните участъци, полагане на асфалтова настилка или друг вид устойчива на атмосферните влияния настилка, с цел размерът на поетият дълг да бъде няколко пъти по-малък.  

Страница 1 от 8

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Петър Волгин: Плъзгаме се към пропастта на тоталитаризма
виж още...
Възраждане - Добрич откри предизборната си кампания с почистване и облагородяване на Братската могила край Паскалево
виж още...
ПП Възраждане издига за кмет на Добрич инж. Георги Джендов
виж още...
И едно здраво дърво е недопустимо! (Видео)
виж още...
Листа на Възраждане - Добрич
виж още...

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Възраждане с декларация срещу онлайн обучението в Добрич
виж още...
Възрожденци сведоха глави пред освободителите на Добрич
виж още...
Възраждане Добрич поиска да отпадне общинска такса за удостоверение за липса на задължения
виж още...
Възраждане пита кой е отговорен за близо 1 млн. лв санкция, свързана с Градски транспорт Добрич
виж още...
Възраждане е против драстичното увеличение в заплащането на общинските съветници
виж още...
Константина Петрова от Възраждане: НЕ на перките в Черно море!
виж още...

Facebook

© 2024 ПП „Възраждане“ - Добрич. Всички права запазени.