Позиция на ПП"Възраждане"-Добрич относно Нов градски център

     Общински съвет Добрич на проведената редовна сесия с дата 30.05.2023 г. по докладна записка „Разплащане на средства от дългосрочен дълг за реализацията на инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“ разреши процедурата да започне. Ние присъствахме на въпросната сесия, както и много други наши съграждани, с желанието да се изслуша аргументираната ни позиция, преди гласуването на въпрос от съществено значение за града, с оглед на това, че въпросният дългосрочен дълг ще се изплаща от всички нас впоследствие и следва да бъде оползотворен разумно, обмислено и законно.

  Предвид гореизложеното, бихме искали да представим нашите опасения, свързани с легитимността на предстоящите ремонтни дейности и заложената в проекта „подмяна“, на дървесна растителност, като за целта се позоваваме на факти, наредби и закони. 

  Така наречената „подмяна“ на дървесна растителност е равностойна на отсичане. Проектирането си има бази, които са определени в Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. От изявленията на проектантите от Проектантско бюро „Албена“, ставана ясно, че обследването на дърветата в района на ремонта, ще се направи евентуално след започването на ремонтните дейности. Съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, обследването трябва да се направи преди да започне каквото и да е проектиране. Ал. 2 от същата наредба гласи, че изходните данни и документи се прилагат към заданието за проектирането, т.е. те се правят преди него. От друга страна, на лице е техническа спецификация изготвена от общината, която е основание за изготвяне на проекта, в която се посочва, че има такава направена експертна оценка от Фондация „Едно дърво“. Тоест ние вече имаме обследване, то е направено и на база това обследване има одобрен проект със заложени 64 броя дървета за подмяна в първия етап от ремонта. Тези противоречия будят известни съмнения относно прозрачността и законосъобразността на целия проект. В Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община град Добрич, чл. 45, ал. 5 гласи, че „(5) Когато за един обект, включително и подобектите към него, се налага премахване на повече от 20 броя здрави дървета, проектът се подлага на ОВОС.“ Тази наредба не е спазена. 

  В момента разрешението за строеж е издадено съгласно чл.142 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Идейният инвестиционен проект може да бъде основание за издаване на разрешение за строеж. Също така може да послужи и за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки /ЗОП/, само и единствено когато на основание чл.142 ал.8 от ЗУТ за обекта има влязъл в сила административен акт. Такъв в момента няма, той не е влязъл в сила. Освен това, уведомлението, което е направено към РИОС не третира подобрения проект, не е представена информацията за броя дървета, които ще бъдат подменени и в случая може да подлежи на наказателна отговорност, защото задължение на възложителя е да поднесе информацията в нейната цялост. Това не е направено. 

   Отново от Наредбата за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, чл.21 гласи, че всяка проектна част от техническия проект трябва да съдържа количествено-стойностни сметки. Такива отново не са налични и не са представени. Това е написано и в техническата спецификация, която е основание за изработване на този проект. Всички проекти  на фаза „технически“ трябва да бъдат представени с приложените количествено-стойностни сметки.

 

   Ние от ПП"Възраждане" - Добрич считаме, че решението на Общински съвет гр. Добрич по докладна записка „Разплащане на средства от дългосрочен дълг за реализацията на инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“, съдържа видни законови несъответствия, тъй като в сегашния му вид се нарушават Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, Закона за устройството на територията, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, техническата спецификация издадена от Община гр. Добрич и Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община град Добрич. 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Петър Волгин: Плъзгаме се към пропастта на тоталитаризма
виж още...
Възраждане - Добрич откри предизборната си кампания с почистване и облагородяване на Братската могила край Паскалево
виж още...
ПП Възраждане издига за кмет на Добрич инж. Георги Джендов
виж още...
И едно здраво дърво е недопустимо! (Видео)
виж още...
Листа на Възраждане - Добрич
виж още...

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Възраждане с декларация срещу онлайн обучението в Добрич
виж още...
Възрожденци сведоха глави пред освободителите на Добрич
виж още...
Възраждане Добрич поиска да отпадне общинска такса за удостоверение за липса на задължения
виж още...
Възраждане пита кой е отговорен за близо 1 млн. лв санкция, свързана с Градски транспорт Добрич
виж още...
Възраждане е против драстичното увеличение в заплащането на общинските съветници
виж още...
Константина Петрова от Възраждане: НЕ на перките в Черно море!
виж още...

Facebook

© 2024 ПП „Възраждане“ - Добрич. Всички права запазени.