Позиция на ПП"Възраждане"-Добрич относно Нов градски център

     Общински съвет Добрич на проведената редовна сесия с дата 30.05.2023 г. по докладна записка „Разплащане на средства от дългосрочен дълг за реализацията на инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“ разреши процедурата да започне. Ние присъствахме на въпросната сесия, както и много други наши съграждани, с желанието да се изслуша аргументираната ни позиция, преди гласуването на въпрос от съществено значение за града, с оглед на това, че въпросният дългосрочен дълг ще се изплаща от всички нас впоследствие и следва да бъде оползотворен разумно, обмислено и законно.

  Предвид гореизложеното, бихме искали да представим нашите опасения, свързани с легитимността на предстоящите ремонтни дейности и заложената в проекта „подмяна“, на дървесна растителност, като за целта се позоваваме на факти, наредби и закони. 

  Така наречената „подмяна“ на дървесна растителност е равностойна на отсичане. Проектирането си има бази, които са определени в Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. От изявленията на проектантите от Проектантско бюро „Албена“, ставана ясно, че обследването на дърветата в района на ремонта, ще се направи евентуално след започването на ремонтните дейности. Съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, обследването трябва да се направи преди да започне каквото и да е проектиране. Ал. 2 от същата наредба гласи, че изходните данни и документи се прилагат към заданието за проектирането, т.е. те се правят преди него. От друга страна, на лице е техническа спецификация изготвена от общината, която е основание за изготвяне на проекта, в която се посочва, че има такава направена експертна оценка от Фондация „Едно дърво“. Тоест ние вече имаме обследване, то е направено и на база това обследване има одобрен проект със заложени 64 броя дървета за подмяна в първия етап от ремонта. Тези противоречия будят известни съмнения относно прозрачността и законосъобразността на целия проект. В Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община град Добрич, чл. 45, ал. 5 гласи, че „(5) Когато за един обект, включително и подобектите към него, се налага премахване на повече от 20 броя здрави дървета, проектът се подлага на ОВОС.“ Тази наредба не е спазена. 

  В момента разрешението за строеж е издадено съгласно чл.142 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Идейният инвестиционен проект може да бъде основание за издаване на разрешение за строеж. Също така може да послужи и за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки /ЗОП/, само и единствено когато на основание чл.142 ал.8 от ЗУТ за обекта има влязъл в сила административен акт. Такъв в момента няма, той не е влязъл в сила. Освен това, уведомлението, което е направено към РИОС не третира подобрения проект, не е представена информацията за броя дървета, които ще бъдат подменени и в случая може да подлежи на наказателна отговорност, защото задължение на възложителя е да поднесе информацията в нейната цялост. Това не е направено. 

   Отново от Наредбата за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, чл.21 гласи, че всяка проектна част от техническия проект трябва да съдържа количествено-стойностни сметки. Такива отново не са налични и не са представени. Това е написано и в техническата спецификация, която е основание за изработване на този проект. Всички проекти  на фаза „технически“ трябва да бъдат представени с приложените количествено-стойностни сметки.

 

   Ние от ПП"Възраждане" - Добрич считаме, че решението на Общински съвет гр. Добрич по докладна записка „Разплащане на средства от дългосрочен дълг за реализацията на инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“, съдържа видни законови несъответствия, тъй като в сегашния му вид се нарушават Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, Закона за устройството на територията, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, техническата спецификация издадена от Община гр. Добрич и Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община град Добрич. 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Костадин Костадинов: Добрич прилича на запустяла градина (Видео)
виж още...
Подписка за референдум в защита на лева започна Възраждане в Добричка област (Видео)
виж още...
Село Добромир и Димитър Дончев Доктора (Видео)
виж още...
И едно здраво дърво е недопустимо! (Видео)
виж още...

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

ПП Възраждане издигна Калинка Василева за кандидат за кмет на Община Генерал Тошево
виж още...
ПП Възраждане издига Марин Попов за кандидат за кмет на Община Балчик
виж още...
ПП Възраждане издига Искрен Събев за кандидат за кмет на Община Добричка
виж още...
ПП Възраждане издига Елена Соленкова за кандидат за кмет на Община Шабла
виж още...
ПП Възраждане издига за кмет на Добрич инж. Георги Джендов
виж още...
Ново ръководство на ПП Възраждане - Добрич
виж още...

Facebook

© 2023 ПП „Възраждане“ - Добрич. Всички права запазени.